Smodin

Smodin đang thực hiện sứ mệnh cung cấp các ứng dụng hàng ngày cho mọi ngôn ngữ. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ sinh viên, nhà văn, nhà giáo dục và nhân viên ảo trong công việc hàng ngày của họ.

Cần các tính năng mới?

Chúng tôi luôn tìm cách cung cấp nhiều giá trị nhất có thể cho người dùng của mình! Nếu bạn có yêu cầu về tính năng, hãy cho chúng tôi biết!

ideas@smodin.io