സംഗ്രഹം

ക്രമീകരണങ്ങൾ

മോഡ്

വാക്യങ്ങൾ

വലിയ സംഗ്രഹങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ വാചകം ചേർക്കുക

സംഗ്രഹിച്ച വാക്യങ്ങൾ: 3 - 5

സംഗ്രഹിക്കാൻ വാചകം അല്ലെങ്കിൽ URL ചേർക്കുക

pdf, doc, docx, ഫയലുകൾ ഇവിടെ വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക

0/5,000

സംഗ്രഹം

നിങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും

എല്ലാ ലിഖിത ഉള്ളടക്ക തരങ്ങൾക്കും ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹൈസർ

Smodin- ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റും ടെക്സ്റ്റ് സമ്മറൈസറും ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ടെക്‌സ്റ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഘനീഭവിച്ച പതിപ്പ് നേടുക. മികച്ച ഗ്രഹണത്തിനും മെച്ചപ്പെട്ട വായനാക്ഷമതയ്ക്കും വേഗത്തിലുള്ള ഉപഭോഗത്തിനും എല്ലാത്തരം ടെക്സ്റ്റുകളും ചുരുക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവൻ വെബ്‌സൈറ്റുകളും നീണ്ട പ്രബന്ധങ്ങളും മുതൽ ഒറ്റ ഖണ്ഡികകളും വിവിധ വാചകങ്ങളും വരെ, ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹം അതിനെ അനായാസം ഘനീഭവിപ്പിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹം?

ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ നീണ്ട, വിശദമായ പതിപ്പിൽ നിന്ന് ഹ്രസ്വവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായി ചുരുക്കാൻ AI, സങ്കീർണ്ണമായ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഉപകരണമാണ് ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹൈസർ. ഒരു സംഗ്രഹീകരണ ഉപകരണം ഒരു വാചകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന പോയിന്റുകളും ഘനീഭവിച്ച പതിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ വാചകത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അവലോകനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സംഗ്രഹത്തിൽ 2000 വാക്കുകളുടെ ഉള്ളടക്കം ഒട്ടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദഹിപ്പിക്കാവുന്ന 200-പദ പതിപ്പിന് കാരണമാകും, ഇത് ഏതാണ്ട് ¾ വാചകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

എനിക്ക് എന്ത് സംഗ്രഹിക്കാം?

സംഗഹിക്കുക ഉപന്യാസങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക വെബ്‌സൈറ്റുകൾ

സംഗഹിക്കുക സന്ദേശങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക കത്തുകൾ

സംഗഹിക്കുക പ്രമാണങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക നിയമ പ്രമാണങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക സാങ്കേതിക രേഖകൾ

സംഗഹിക്കുക ബ്ലോഗുകൾ

സംഗഹിക്കുക വെബ്‌പേജുകൾ

സംഗഹിക്കുക ലേഖനങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക ബ്ലോഗ് ലേഖനം

സംഗഹിക്കുക ഗവേഷണ പേപ്പറുകൾ

സംഗഹിക്കുക പേപ്പറുകൾ

സംഗഹിക്കുക പ്രബന്ധങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക ചുമതലകൾ

സംഗഹിക്കുക വാചകം

സംഗഹിക്കുക ഖണ്ഡികകൾ

സംഗഹിക്കുക ലേഖനങ്ങൾ മാനുവലുകൾ

സംഗഹിക്കുക നോവലുകൾ

സംഗഹിക്കുക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

സംഗഹിക്കുക എഴുത്ത്

സംഗ്രഹം ഉപകരണം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കവും "വായിക്കാനും" അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ സാന്ദ്രീകരിച്ച പതിപ്പായി വിഭജിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹം AI അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ വാക്ക്, വാചകം, വാക്യം, ഖണ്ഡിക എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അൽഗോരിതം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെ ഫില്ലർ ടെക്സ്റ്റ് നീക്കംചെയ്യാം. അതിനാൽ, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച വാചകത്തിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ സംഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ജനപ്രിയ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വർഷങ്ങളായി പാഠപുസ്തക അധ്യായങ്ങൾ, ചെറുകഥകൾ, നോവലുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്മോഡിൻ എഴുതിയ വെബ്‌സൈറ്റും ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹൈസറും ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ജനപ്രിയ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഏത് ടെക്സ്റ്റും സംഗ്രഹിക്കാൻ AI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിഫ്സ് നോട്ട്സിന്റെ പ്രയോജനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹം എല്ലാത്തരം ടെക്സ്റ്റുകളിലും, പൂർണ്ണ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹത്തിൽ വ്യക്തിഗത ടെക്സ്റ്റ് പകർത്തി ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ ചുവടെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഉള്ളടക്കമാണ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടെങ്കിൽ, സംഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ ഒരു സമഗ്രമായ ലിസ്റ്റ് ടൂളിന് താഴെ നേരിട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സംഗ്രഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം, ഉപന്യാസം, റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദൈർഘ്യമേറിയ വാചകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കംപ്രസ്സുചെയ്യുന്നത് വായനക്കാർക്ക് വിവിധ രീതികളിൽ പ്രയോജനകരമാണ്. മിക്കവാറും, ഒരു വ്യക്തി സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒന്നാം കാരണം യഥാർത്ഥ വാചകം വായിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംഗ്രഹത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാ പ്രധാന പോയിന്റുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് മുഴുവൻ വാചകവും വായിക്കാൻ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വായിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സമയമില്ലായ്മ, വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തത്, അടുത്തുവരുന്ന സമയപരിധി പാലിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം, അവർ വായിച്ച ഒരു വാചകം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഘനീഭവിച്ച ഉപകരണം ഉപകരണം നൽകുന്നതിനാൽ, ഒരു വായനക്കാരന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ, തീമുകൾ, താൽപ്പര്യമുള്ള പോയിന്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം ഗ്രാഹ്യം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപകരണം ഒരു ശക്തമായ പഠന ഗൈഡായി കണക്കാക്കാം. വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലേക്കോ ലേഖനത്തിലേക്കോ വാർത്തയിലേക്കോ ലിങ്ക് ഒട്ടിക്കുകയും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സംഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും, ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു ഉൽപ്പന്നം, ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മുഴുവൻ വെബ്സൈറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമാകണമെന്നില്ല. ആ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് ആ സൈറ്റിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകളുടെ സംഗ്രഹം നൽകും, അതായത് ആ കമ്പനിയോ ഉൽപ്പന്നമോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച കാഴ്ച ലഭിക്കും.

ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹ ഉപകരണങ്ങൾ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പലതരം ആളുകൾ സംഗ്രഹ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം സാധാരണയായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വലിയ അളവിൽ വാചകം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, കർശനമായ പഠന കോഴ്സുകളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മതിയായ സമയമില്ല. അതിനാൽ, ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് അസൈൻമെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹ ഉപകരണത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്വന്തം രേഖാമൂലമുള്ള ഉള്ളടക്കം ആവശ്യമായ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പേപ്പറുകൾ ഗ്രേഡുചെയ്യുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അസൈൻമെന്റുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പാഠ പദ്ധതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അധ്യാപകർക്ക് ധാരാളം ഉള്ളടക്കം വായിക്കാനുണ്ട്. ഒരു സംഗ്രഹകർത്താവിന് ഏത് വാചകത്തിന്റെയും ഒരു അവലോകനം വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, അദ്ധ്യാപകർക്ക് വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള അസൈൻമെന്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകരും എഡിറ്റർമാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള കഷണങ്ങളായി ചുരുക്കുന്നു. ഇത് തലക്കെട്ടുകളുടെയും ആമുഖ ഖണ്ഡികകളുടെയും വ്യക്തത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് നിരവധി ഉറവിടങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ സംഗ്രഹിക്കണം. ഒരു സംഗ്രഹം ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലേഖനം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതാക്കുകയോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായും സാധ്യമാക്കുന്നു. ദൈർഘ്യമേറിയ ലേഖനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന സമയമെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കാൻ എഡിറ്റർമാർക്കും ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം. അവർക്ക് സംഗ്രഹത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ഒട്ടിക്കാനും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ തീം വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. കോപ്പിറൈറ്റർമാർക്കും (വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർക്കും) ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഖണ്ഡികയോ പ്രസ്താവനയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മുഴുവൻ കൃതിയും ഒരൊറ്റ ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും കഥയുടെ ശരീരം എഴുതാൻ വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം. പല എഴുത്തുകാരും അവർ അറ്റാച്ചുചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അവരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ശരിയായ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ച്, എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ചുരുക്കിയ പതിപ്പ് ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഹനിക്കാതെ ഉപസംഹാരമായി ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയും.

സംഗ്രഹവും പാരഫ്രേസിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റും വെബ്‌സൈറ്റ് സംഗ്രഹൈസർ ടൂളും പാരഫ്രേസിംഗ് അല്ലെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ, എന്താണ് പാരഫ്രേസിംഗ്, സംഗ്രഹിക്കുന്നതും പാരഫ്രേസിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അർത്ഥം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം, അതുല്യമായ പതിപ്പിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റുകയാണ് പാരഫ്രേസിംഗ്. സാധാരണയായി പാരഫ്രെയിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉള്ളടക്കം ചെറുതാകും, പക്ഷേ ഒരു സംഗ്രഹമായി ഉപയോഗിക്കില്ല. മറിച്ച്, പാരഫ്രേസിംഗ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കരുതുന്ന വിവരങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട വാചകത്തെ വളരെ ഹ്രസ്വമായ പതിപ്പാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സംഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് തിരുത്തിയെഴുതിയതല്ല, മറിച്ച് ഒരു മുഴുവൻ ഭാഗവും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് അനാവശ്യമായ വിവരശകലങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു. സമ്മറൈസറുകൾ കോപ്പിയടിക്ക് തെളിവല്ല, അതായത് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഗ്രഹം പകർത്തി ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കോപ്പിയടിക്ക് ഫ്ലാഗുചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് റീറൈറ്റർ ടൂൾ പോലുള്ള ഒരു അദ്വിതീയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ഒരു സംഗ്രഹം മാറ്റിയെഴുതാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്.

മാറ്റിയെഴുതുക

ടെക്സ്റ്റ് സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദവും പതിവായതുമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുന്നു, അതിനാൽ ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും എങ്ങനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

© 2024 Smodin LLC